Regulamin

I. Definicje

 1. Administrator Serwisulek. Magdalena Krawiec Praktyka Lekarska lek. Magdalena Krawiec, NIP: 922-284-39-85, REGON: 364627085
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.leczymy.net służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie wideorozmowy oraz w formie stacjonarnej w gabinecie.
 3. Wizyta online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres określa Regulamin.
 4. Wizyta w gabinecie– usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w gabinecie mieszczącym się pod adresem Zygmunta Słomińskiego 7/190 w Warszawie.
 5. Świadczenia określa Regulamin.
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest przy pomocy wbudowanego do Serwisu systemu wideorozmowy Użytkownik zobowiązuje się do posiadania urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki. W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego w Polsce (prefiks +48).
 5. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Wizyta online

 1. Skorzystanie z wizyty online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu,
  b) rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  c) dokonania płatności w systemie płatności akceptowanym przez Serwis.
 2. Wystawione w ramach wizyty online e-recepty lub zaświadczenia (w formie .pdf) są wysyłane na adres email, podany przy rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z wizyty online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 4. Odwołanie Konsultacji online następuje: poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji lub anulowanie bezpośrednio w serwisie (Zarezerwuj wizytę -> Moje wizyty -> Anuluj).
 5. W przypadku odwołania wizyty online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej wizyty online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.3, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

IV. Wizyta w gabinecie

 1. Konsultacje w gabinecie odbywają się pod adresem Zygmunta Słomińskiego 7/190 w Warszawie, 6 piętro.
 2. Pacjent zobowiązuje się do przyjścia na wizytę punktualnie.
 3. W razie spóźnienia wizyta nie może zostać przedłużona.
 4. Wizyta psychiatryczna pierwszorazowa trwa 60 min.
 5. Wizyta psychiatryczna kolejna trwa 30 min.

V. Psychoterapia

 1. Skorzystanie z Konsultacji psychologicznej / Sesji psychoterapii indywidualnej online w gabinecie wymaga:
  • akceptacji Regulaminu,
  • rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  • dokonania płatności w systemie płatności akceptowanym przez Serwis.
  • W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji psychologicznej / Sesji psychoterapii indywidualnej online/ w gabinecie w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji psychologicznej/ Sesji psychoterapii indywidualnej online/ w gabinecie.
 2. Odwołanie Konsultacji psychologicznej / Sesji psychoterapii indywidualnej online/ w gabinecie następuje: poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
 3. W przypadku odwołania Konsultacji psychologicznej/ Sesji psychoterapii indywidualnej online/w gabinecie z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Konsultację/ Sesji psychoterapii indywidualnej, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji psychologicznej / Sesji psychoterapii indywidualnej. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji psychologicznej / Sesji psychoterapii indywidualnej online/ w gabinecie z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.3, opłata za Konsultację psychologiczną / Sesję psychoterapii indywidualnej nie zostanie zwrócona.
 5. Pacjent zobowiązuje się do przyjścia na wizytę punktualnie.
 6. W razie spóźnienia wizyta nie może zostać przedłużona.
 7. Wizyty w formie online odbywają się w formie wideorozmowy. Zarówno Klient jak i psychoterapeuta zobowiązani są do korzystania z funkcji audio oraz wideo. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odbycia sesji w formie rozmowy telefonicznej. Konsultacje psychologiczne/ Sesje psychoterapii indywidualnej nie mogą być utrwalane w żadnej formie audiowizualnej.
 8. Psychologa/ Psychoterapeutę obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, z której może go zwolnić wyłącznie postanowienie Sądu lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża swojemu życiu lub zdrowiu i życiu innych osób.
 9. Konsultacja psychologiczna 50 min.
 10. Sesja psychoterapii indywidualnej 50 min.

VI. Terapia głosu

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu,
  2. rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  3. dokonania płatności w systemie płatności akceptowanym przez Serwis.
 2. Konsultacja z terapii głosu trwa 45 minut.
 3. W przypadku spóźnienia się użytkownika, nie ma możliwości przedłużenia zajęć, a także NIE przysługuje częściowy zwrot kwoty.
 1. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 2. Odwołanie Konsultacji online następuje: poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
 3. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.3, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

VII. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji, dla celów rachunkowych oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.